12 ميليارد ريال اعتبار برای احیاء مراتع غرب مازندران

 ریيس مرتع اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری نوشهر از اعتبار 12ميليارد ريالی صندوق توسعه ملی برای احياء مراتع غرب مازندران خبر داد.

به گزارش ایسنا ، كيوان وريج كاظمی از اختصاص ۱۲ میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای احياء مراتع غرب مازندران خبر داد و اظهار کرد: اين اعتبار نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر افزايش داشته است.

وی تصریح کرد: امسال از اين ميزان اعتبار يک هزار و 88 هكتار از مراتع غرب مازندران بذرپاشی، كپه كاری، حفاظت و قرق می شود.

ریيس مرتع اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری نوشهر خاطرنشان کرد: اين عمليات در سه شهرستان چالوس، رامسر و نوشهر و در شش حوزه آبخيز صورت می گيرد.

كاظمی گفت: در قالب اين پروژه 218 هكتار از ديمزارهای كم بازده غرب مازندران با بذر يونجه كه به صورت رايگان در اختيار دامداران قرار می گيرد، زير كشت خواهد رفت.

وی افزود: يكی از مزايای اين پروژه خريد و تحويل 100 دستگاه آبشخوار و پنج هزار متر لوله پلی اتيلن برای بهداشتی كردن چشمه ها در مراتع است.