برچسب ها - اتمام ۲۰۰۰ واحد مسکن مهر تا فروردین ۱۴۰۰ در مازندران